Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

WYKSZTAŁCENIE

 • 15.11.2019 – ukończenie szkolenia Metodyka Scrum i uzyskanie certyfikatu Scrum.org Professional Scrum
  Master I
  .
 • 13.06.2015  ukończenie studiów podyplomowych w zakresie trener umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 09.07.2007 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie – nauki o zarządzaniu, nadanego przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej: Decyzje menedżerskie w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • 29.06.1999 – ukończenie z wynikiem bardzo dobrym studiów wyższych magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie w przemyśle. Temat pracy magisterskiej: Motywowanie do pracy w branży motoryzacyjnej.
 • 06.06.1994 – ukończenie z wyróżnieniem nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

 PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

 • od 01.10.2020 – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.2007 – 30.09.2020 – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu, a następnie na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.1999 – 30.09.2007 – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.1998 – 31.01.1999 oraz 01.03.1999 – 30.06.1999 – staż asystencki w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • 20.09.2021 – ekspert w badaniach naukowych: panel nt. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” oraz „Zogniskowany wywiad grupowy nt. kształtowania świadomości na temat postaw proekologicznych oraz idei GOZ na wszystkich szczeblach nauczania”. Zleceniodawca badań: Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wykonawca badań: firma consultingowa Wroconsult Sp. z o.o. i Ekovert Łukasz Szkudlarek, Wrocław. Cel badań: „ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie”.
 • 11.10.2019 – 06.06.2021 – uczestnik międzynarodowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. "Innovations in circular economy – environmental labels and declarations" (nr 21920002), zastępca koordynatora projektu, kierownik zespołów badawczych międzynarodowego i krajowego.
 • od 05.07.2021 – redaktor naukowy i recenzent naukowy Naukowego Wydawnictwa IVG, wydawcy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie, ISSN: 2084-963X. Siedziba wydawcy: ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 w Szczecinie. Siedziba zarządu: Scientific Publishing House IVG LTD zarejestrowane w Kemp House 152-160, City Road, Londyn, Wielka Brytania. 
 • od 25.02.2019 – członek rady naukowej czasopisma Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, ISSN: 2409-1375. Nazwa i siedziba wydawcy: Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine; Public organization „Lviv Analitical Houze”, Politechnika Lwowska, ul. Uniwersytecka 1, 79000 Lwów, Ukraina.
 • od 14.03.2018 – udział w międzynarodowej sieci badawczej utworzonej przez pracowników z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie oraz z Instytutu Prawa i Psychologii Wydziału Psychologii Teoretycznej i Praktycznej Politechniki Lwowskiej.
 • 17.10.2016 – 23.10.2016 – staż naukowy na University of Economics in Bratislava – Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Management, Department of Commercial Business, Department of Corporate Financial Management.
 • 01.10.2013 – 30.09.2015 – wykonawca grantu. Grant NCBR, Program Badań Stosowanych I (nr PBS1/A3/3/2012), kierownik projektu: dr inż. Mariusz Węglarski; temat grantu: Synteza autonomicznego identyfikatora półpasywnego, dedykowanego do pracy w wielokrotnych, dynamicznych systemach RFID; temat podzadania: Charakterystyka uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania standardu elektronicznego kodu produktu w polskich przedsiębiorstwach oraz ocena potencjału rynkowego identyfikatora RFID (zgodnego z wymaganiami EPC) i możliwości jego komercjalizacji.
 • 08.04.2013 – 06.07.2013 – udział w szkoleniu w ramach projektu „Sniffer Dog – Animator Innowacji” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Celem kursu było zdobycie wiedzy z zakresu kompetencji menadżerskich, technik i metod zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi, pozyskiwania środków finansowych na innowacje, współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym oraz ochrony praw autorskich.
 • 02.07.2013 – 06.07.2013 – udział w seminariach zagranicznych w Czarnogórze pt. „Participatory workshops – networking, matchmaking sessions, funding schemesfor R&D, clusters, business & science partnerships, opportunities for national and international cooperation; Presentation of the university, national and international projects, opportunities for cooperation - Mediterrean University in Podgorica, Privredna Komora Crne Gore, University of Montenegro”, w ramach projektu „Sniffer Dog – Animator Innowacji”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • 04.01.2010 – 15.12.2010 – kierownik projektu badawczego nt.: „Uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie” realizowanego w ramach umowy U- 8001/BW.
 • 20.09.2009 – 27.09.2009 – staż naukowy w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii, Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa w Moskwie w zakresie specjalności: etyka PR; etyka biznesu, poczucie moralności i sygnały podprogowe w podejmowaniu moralnych decyzji w niestandardowych sytuacjach moralnego wyboru.
 • uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych:
 1. 17th International Scientific Conference HRADEC ECONOMIC DAYS (HED19), Hradec Králové 5-6 February, 2019. The conference organizers: The University of Hradec Králové, in cooperation with Wrocław University of Economics, Cracow University of Economics and The Office of Transfer of Technologies at the University of South Bohemia.
 2. 6th International Scientific Conference "Financial and social business aspects" (MTS 2018), Košice and Uzhorod, 17-19 May 2018, The Slovak Republic and The Ukraine. The conference organizers: University of Economics in Bratislava, Uzhhorod National University.
 3. Open Eyes Economy Summit, ICE, Kraków, 14-15 November 2017, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i in.
 4. The 4th International Scientific Conference in Košice, 20-21 October 2016, The Slovak Republic. The conference organizers: University of Economics in Bratislava – Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Management, Department of Commercial Business, Department of Corporate Financial Management.
 5. 7th International Conference Economic Challenges in Enlarged Europe, Tallinn, Estonia, 14-16 June 2015. Tallinn School of Economics and Business Administration of the Tallinn University of Technology in collaboration with the Society for the Study of Emerging Markets (USA), Association for the Study of East European Economies and Cultures (USA) and Eesti Pank (Central Bank of Estonia).
 6. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Przedsiębiorczość w XXI wieku – oblicza i perspektywy. Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 20-21 listopada 2014 roku.
 7. International  Transport & Logistics Exhibition in Warsow, TransPoland, 05-07.11.2014.
 8. 7th Annual International Scientific Conference – RISEBA: Business and Uncertainty: Challenges for Emerging Markets, Riga, Latvia, April 24-25, 2014, Riga International School of Economics and Business Administration.
 9. International Conference: Promoting Fundamental Values. How to uphold in the European Union?, Riga, Latvia, April 22, 2014, The Embassies of  Denmark, Finland, Germany and the Netherlands, European Commission and the Riga Graduate School of  Law.
 10. Conferência: Novos Paradigmas de Gestão Empresarial - Um dia aberto Parceiros, Lisboa, 8 de Abril de 2014, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
 11. XXXV APEAA Conference: Diversities? Inequalities? Challenges in the Construction of an Inclusive Society, Faro, 10-11 April, 2014. Universidade do Algarve, Portuguese Association for Anglo-American Studies (APEAA) and School of Education and Communication, University of the Algarve.
 12. International Conference: Innovation, Technology transfer and Education, Prague, Czech Republic, 3-5 February, 2014. Central Bohemia University.
 13. The International Conference: Hradec Economic Days 2014, Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czech Republic, February 4-5, 2014, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu.
 14. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Człowiek i jego decyzje, Lublin, 16-17 października 2009 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania.
 15. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka, Kraków, 27-28 listopada 2008, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica.
 • uczestnictwo w konferencjach krajowych:
 1. Wirtualna Konferencja Naukowa: Etykietowanie Środowiskowe w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. ECOLABELLING 2020, Rzeszów, 30 listopada 2020 r., Politechnika Rzeszowska, Univerzitet u Novom Sadu, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Széchenyi István Egyetem.
 2. Konferencja Naukowa "inno:future". Przedsiębiorczość, Zarządzanie, Ekoinnowacyjność, Rzeszów 15-16 września 2016, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechniki Rzeszowskiej.
 3. Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie etyką czy etyka w zarządzaniu – odzwierciedlenie rzeczywistości: definicja, teoria, praktyka, Kraków, 3-4 XII 2015, Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie.
 4. XVII Konferencja IPMA Polska, pt. Skuteczne sposoby na trudne projekty, Warszawa, 6-7 listopada 2014, International Project Management Association Polska.
 5. Konferencja Naukowa: Szkoła Letnia Zarządzania. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Boszkowo, 25-27 czerwca 2014, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 6. Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław 10-12 grudnia 2012 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 7. Konferencja Naukowa: Szkoła Letnia Zarządzania 2012, Jachranka 14-16 maja 2012 r., Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 8. Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław 8-10 grudnia 2010 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 9. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight. Aspekty Ekonomiczne, Społeczne i Ekologiczne, Wyżne, 9-10 września 2010 r., Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
 10. Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wrocław, 19-21 listopada 2008 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 11. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Krasiczyn, 15-17 września 2008 r., Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska.
 12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Sopot, 23-24 października 2008 r., Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański.
 13. Konferencja Naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem – perspektywa międzynarodowa, Kazimierz Dolny, 4-6 czerwca 2008 r., Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 14. Konferencja Naukowa: Intuicja, wiedza, doświadczenie w nauce i praktyce zarządzania, Warszawa, 3 grudnia 2007 r., Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego.
 15. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Zakopane, 7-9 września 2006 r., Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wrocław, 18-19 października 2006 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 17. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej, Jurata, 1-3 czerwca 2005 r., Katedra Zarządzania, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni.
 18. V Konferencja Naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Maradki, 20-21 maja 2004 r., Katedra Ekonomiki Produkcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 19. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław, 23-24 września 2004 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 20. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, Zakopane, 16-18 września 2004 r., Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 21. IV Konferencja Naukowa: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Tarda, 22-23 maja 2003 r., Katedra Ekonomiki Produkcji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
 22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg-Baranów Sandomierski, 5-6 września 2002 r., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu.
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław, 19-20 września 2002 r., Katedra Zarządzania Strategicznego, Wydział Gospodarki Narodowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, Przemyśl, 11-12 maja 2000 r., Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu.
 25. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Rzeszów, 14-15 października 1999 r., Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska.
 26. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Rzeszów 1998 r., Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska.
 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Człowiek w procesie gospodarowania, Rzeszów, 11-12 grudnia 1997 r., Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • od 01.03.2009 – promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich, na studiach I i II stopnia, na kierunkach: zarządzanie i logistyka,
 • 01.04.2021 – 30.09.2021 – członek Rady Naukowej w projekcie „MASTERS – Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs”. Erasmus+ Programme, no. 2019-1-RO01-KA202-063055. The head in Poland of Erasmus+ Programme: Centre for Education and Entrepreneurship Support.
 • 01.12.2020 – 30.11.2022 – Konsultant Naukowy w projekcie „Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development”. Erasmus+ Programme, no. 2020-1-PL01-KA202- 082205. The head in Poland of Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Project: Danmar Computers LLC.
 • 01.09.2018 – 31.08.2021 – członek Narodowego Komitetu Ekspertów w projekcie „FEMENIN – Financial and Economic literacy of Migrant women for ENtrepreneurship Inclusion”. Erasmus+ Programme, no. 2018-1-UK01-KA204-048234. The head in Poland of Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Project: Danmar Computers LLC.
 • 07.07.2017 – 21.07.2017 – ekspert w międzynarodowym projekcie EntrInno – Erasmus+ Online Game for Entrepreneurship and Innovation, no. 2015-1-CY01-KA204-011868, projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 01.09.2017,
 • 01.01.2017 – 05.07.2018 – ekspert w międzynarodowym projekcie „No Cyberbullying at the School!”, no. 2016-1-TR01-KA201-034233,
 • 17.10.2016 – udział i wystąpienie podczas 3. International Erasmus+ Day in Ekonomická univerzita v Bratislave,
 • 01.10.2017 – 08.05.2018 – ekspert w międzynarodowym projekcie „Crafts 3.0: Supporting the transition of handicraft teachers and trainers to the Digital Age”, no. 2017-1-ES01-KA202-038435.
 • 08-11.02.2016 – udział w kursie (30 godz.): Wykorzystywanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej, zrealizowanym przez Centrum e-Learning Politechniki Rzeszowskiej,
 • 07-14.04.2014 – udział w ERASMUS PROGRAM Academic Year 2013-2014 International Week - Economics and Business TS - Erasmus Teaching Mobility w Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. Prowadzenie wykładów nt. Managers’ decisiveness – strategic decision making under uncertainty.
 • 1999-2019 – prowadzone wykłady: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, procesy decyzyjne, procesy i gry decyzyjne, decyzje menedżerskie, procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu, seminarium dyplomowe.
 • publikacje dydaktyczne:
 1. Jankowska-Mihułowicz M., Environmental choice, [in:] Innovations in circular economy – environmental labels and declarations, B. Ziółkowski, B. Agarski and J. Šebo (Eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, pp. 80-89.
 2. Jankowska-Mihułowicz M., Procesy decyzyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 1-54.
 3. Jankowska-Mihułowicz M., Zarządzanie strategiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 1-59.
 • publikacje ze Studentami:
 1. Jankowska-Mihułowicz M., Lecnar P., Wyznaczniki podejmowania etycznych decyzji menedżerskich w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 227-244, 2016.
 2. Jankowska-Mihułowicz M., Trębacz T., Etyczne decyzje menedżerskie – wartość praktykowana czy deklarowana?, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 245-261, 2016.
 3. Jankowska-Mihułowicz M., Polaszczyk J., Etyka zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw wielokulturowych w Rejkiawiku, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 323-348, 2016.
 4. Ziaja W., Prochaska R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Analiza otoczenia konkurencyjnego sektora hotelarskiego na ternie miasta Rzeszowa, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 65-80.
 5. Mróz D., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Rola informacji w procesie tworzenia klastra i zarządzania nim na przykładzie stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 51-63.
 6. Leśniak R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Zabytki archeologiczne szansą dla biznesu turystycznego, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 37-49.
 7. Leśniak R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Luka rynkowa – szansa dla przedsiębiorstwa czy martwa teoria?, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 23-36.
 8. Bród-Sikora E., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Sytuacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 7-21.
 • udział w konferencjach dydaktycznych:
 1. 12.08.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „FEMENIN – Financial and Economic literacy of Migrant women for ENtrepreneurship Inclusion”, no. 2018-1-UK01-KA204-048234. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 2. 12.08.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „EKS – Entrepreneurship is the Key to Success”, no. 2019-1-DK01-KA204-060180. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości.
 3. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „DigiCulTS – Digital Culture for SMEs”, no. 2019-1-AT01-KA202-051522. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 4. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: DARE – DisAble the barriers, no. 2018-3-DE04-KA205-017203. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 5. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Handson – Hands-on approaches. Handson – Hands-on approaches to support learners with special educational needs to complete VET cycles and transit into the labour market”, no. 2018-1-UK01-KA202-048117. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości.
 6. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Logistics Technologist – new harmonized qualification to unify, regulate and optimize in an innovative concept the disparate logistics activities from a fabrication system (LOGIN)”, no. 2018-1-RO01-KA202-049371. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 7. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: “EASIMS: InnovativE trAining Solution for implementing Integrated Management System (IMS) in SME (EASIMS)”, no. 2018-1-ES01-KA202-050334. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 8. 24.02.2021 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: “Bracket – Boosting a novel and innovative tRAining approaCh of Key Enabling Technologies”, no. 2018-1-HR01-KA202-047493. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 9. 14.09.2020 – Webinarium dla pracowników – W 2 „Wirtualne spotkania”, 1 godz. Program: Microsoft Teams, Big Blue Button, raporty aktywności w systemie Moodle.
 10. 14.09.2020 – Webinarium dla pracowników – W 1 „Platforma Moodle”, 1 godz. Program: tworzenie kursów, dodawanie metod zapisów, umieszczanie zasobów i aktywności w kursie, planowanie wirtualnych spotkań, konto Microsoft.
 11. 11.09.2020 – Szkolenie “Zdalne kształcenie”, 2 godz. Program: tworzenie kursów, dodawanie metod zapisów, umieszczanie zasobów i aktywności w kursie, konto Microsoft Office365, planowanie wirtualnych spotkań, Microsoft Teams, Big Blue Button, raporty aktywności w systemie Moodle.
 12. 31.07.2019 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme ENGAGE, no. 2017-1-RO01-KA204-037236. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 13. 19.07.2019 – konferencja "DECENT – Digital strategies of enhancement of the basic skills among adults as a chance to fight against functional illiteracy", np. 2017-1-RO01-KA204-037242. Rzeszów, Poland. Organizator konferencji: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości.
 14. 27.06.2019 – konferencja Interreg Central Europe PPI2Innovate pt. “Regional PolicyWorkshop”. Organizator konferencji: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 15. 31.05.2019 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme M&M – Math and Motivation, no. 2017-1-BG01-KA201-036220. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 16. 31.05.2019 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme eduDrone: Drone technology training to boost EU entrepreneurship and Industry 4.0, no. 2017-1-RO01-KA202-037083. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 17. 10.05.2019 - konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme Boost4Shoes, no. 2017-1-UK01-KA202-036733. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 18. 30.01.2019 – konferencja Interreg Central Europe PPI2Innovate pt. “Policy Round Tables”. Organizator konferencji: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 19. 28.09.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project: “Sharing good Practices foR European mobility Activities Development” (SPREAD), no. 2016-1-IT01-KA202-005504. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 20. 28.09.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project: “Teach-D – Teaching in Diversity”, no. 2016-1-DE03-KA201-023001. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 21. 28.09.2018 – konferencja realizowana w ramach projektu European Commision and Turkish National Agency: “FFS Conference” and Floury Food Safety Training from Virtual to Reality for Youth, no. 2016-2-TR01-KA205-0036086. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 22. 20.04.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: national workshop for stakeholders and local, national policy-makers in the sphere of education, the „Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project „3DP – Training in 3D Printing to Poster EU Innovation & Creativity”, no. 2016-1-RO01-KA202-024578. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 23. 20.04.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project Innovative Integrated Training in Healing Plants Business”, no. 2016-1-EL01-KA202-023491. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 24. 20.04.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Generativity: manage it!” project, Rzeszów, Poland, no. 2016-1-BE01-KA204-016279. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 25. 20.04.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: the project e-Coaching et Apprentissage des Langues, no. 2015-1-FR01-KA204-015334. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 26. 20.04.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „YEP! – YEP! young entrepreneur people to mentor long term unemployed adults” Erasmus+ Adult Education Programme, no. 2016-1-ES01-KA202-024982. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 27. 10.05.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „DECENT – Digital strategies of enhancement of the basic skills among adults of a chance to faight against functional illiteracy”, no. 2017-1-RO01-KA204-037242. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości.
 28. 10.05.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Quality in Mobility Projects”. „Erasmus+ Programme Strategie Partnerships project Strategies to strengthen executive functions in adults (SOFIA), no. 2017-1-FR01-KA204-037216. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 29. 10.05.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Quality in Mobility Projects”. „Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project Sharing good Practices for European mobility Activities Development, no. 2016-1-IT01-KA202-005504. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 30. 28.06.2018 – konferencja realizowana w ramach Erasmus+ Programme: „Dissemination and exploitation of the Project results”. „Erasmus+ Programme Strategic Partnerships project Sharing good Practices for European mobility Activities Development (SPREAD), no. 2016-1-IT01-KA202-005504. Rzeszów, Poland. The conference organizer: Danmar Computers LLC.
 31. 25.10.2016 – udział w Międzynarodowej Konferencji eLearning Journeys, Centrum Wystawienniczo Kongresowe, Jasionka,
 32. 19-20.10.2000 – Konferencja Naukowa: Uwarunkowania promocji regionów turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Karpackiego), Rzeszów-Lesko, Studenckie Koło Naukowe Reklamy, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2020-2024 – członek Wydziałowej Komisji  ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • 2009-2016 – pełnomocnik Dziekana WZ ds. publikacji.
 • 2008-2010 – koordynator ds. kart sylabusów i przedmiotów w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
 • 2009 – wydziałowy koordynator ds. sylabusów i kart przedmiotów.
 • 2000-2003, 2005-2006, 2008-2009 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
 • od 2001 – współpraca z Biblioteką Główną Politechniki Rzeszowskiej – opracowywanie zamówień na książki i prenumeratę czasopism.
 • 2000-2002 – opiekun studentów odbywających praktyki.
 • 2008-2011 – członek komitetów organizacyjnych Rzeszowskich Festiwali Nauki Techniki i Sztuki, Rzeszów, I - 24-25 IV 2008 r., II - 21-22 IV 2009 r., III - 10-11 V 2010 r., IV - 26-27 V 2011 r.
 • 2021 – członek komitetów naukowego i organizacyjnego Scientific Conference: Circular Economy and environmental labelling. CEEL 2021, 29th January 2021. Novi Sad, Serbia.
 • 2020 – członek komitetu naukowego, przewodnicząca zespołu programowego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego i sekretarz Wirtualnej Konferencji Naukowej: Etykietowanie Środowiskowe w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. ECOLABELLING 2020, Rzeszów, 30 listopada 2020 r.
 • 2017 – udział w komitecie organizacyjnym debaty i konferencji międzynarodowej zorganizowanej w ramach projektu: „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii" (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15), Rzeszów, 25-26 września 2017 r.
 • 2016 – członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej "inno:future". Przedsiębiorczość, Zarządzanie i Ekoinnowacyjność, Rzeszów, 15-16 września 2016 r.
 • 2010 – członek komitetu organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Wyżne, 9-10 września 2010 r.
 • 2008 – członek komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Krasiczyn, 15-17 września 2008 r.
 • 2006 – członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Zakopane, 7-9 września 2006 r.
 • 2004 – członek komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, Zakopane, 16-18 września 2004 r.
 • 1999 – członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Rzeszów, 14-15 października 1999 r.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 13.04.2021 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
 • 30.11.2017 – nagroda zespołowa (II stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych i prace badawczo-rozwojowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw.
 • 15.12.2016 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. publikacji,
 • 16.12.2010 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania.
 • 17.12.2009 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych dotyczących uwarunkowań podejmowania strategicznych decyzji menedżerskich.
 • 17.12.2009 – nagroda zespołowa (I stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za organizację I Rzeszowskiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
 • 18.12.2008 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 12.06.2014 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność oraz zaangażowanie w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału w roku akademickim 2013/2014.
 • 13.06.2012 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność w roku akademickim 2011/2012 w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału.
 • 09.06.2011 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność w roku akademickim 2010/2011 w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału.
 • 24.06.2009 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania i Marketingu za prace organizacyjne na rzecz Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
 • 28.11.2008 – wyróżnienie za poster nt. Zastosowanie współczynnika intelektualnej wartości dodanej w ocenie efektywności spółek różnych sektorów na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Kraków, 27-28 listopada 2008 r.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję