Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr inż. Marzena Jankowska-Mihułowicz

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

 

WYKSZTAŁCENIE

 • 15.11.2019 – ukończenie szkolenia Metodyka Scrum i uzyskanie certyfikatu Scrum.org Professional Scrum
  Master I
  .
 • 13.06.2015  ukończenie studiów podyplomowych w zakresie trener umiejętności poznawczych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 09.07.2007 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie – nauki o zarządzaniu, nadanego przez Radę Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat rozprawy doktorskiej: Decyzje menedżerskie w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • 29.06.1999 – ukończenie z wynikiem bardzo dobrym studiów wyższych magisterskich na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa, na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz uzyskanie tytułu magistra inżyniera w zakresie specjalności organizacja i zarządzanie w przemyśle. Temat pracy magisterskiej: Motywowanie do pracy w branży motoryzacyjnej.
 • 06.06.1994 – ukończenie z wyróżnieniem nauki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Łańcucie.

 

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

 • od 01.10.2020 – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.2007 – 30.09.2020 – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Wydziale Zarządzania i Marketingu, a następnie na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.1999 – 30.09.2007 – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Zakładzie Przedsiębiorczości i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.
 • 01.10.1998 – 31.01.1999 oraz 01.03.1999 – 30.06.1999 – staż asystencki w Zakładzie Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 • udział w projektach naukowo-badawczych.
 • uczestnictwo w 15. naukowych konferencjach międzynarodowych.
 • uczestnictwo w 29. naukowych konferencjach krajowych.
 • 20.09.2021 – ekspert w badaniach naukowych: panel nt. „Gospodarka cyrkularna w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego jako kierunek zrównoważonego rozwoju regionu” oraz „Zogniskowany wywiad grupowy nt. kształtowania świadomości na temat postaw proekologicznych oraz idei GOZ na wszystkich szczeblach nauczania”. Zleceniodawca badań: Województwo Podkarpackie – Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wykonawca badań: firma consultingowa Wroconsult Sp. z o.o. i Ekovert Łukasz Szkudlarek, Wrocław. Cel badań: „ocena potencjału transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej w wybranych obszarach społeczno-gospodarczych województwa podkarpackiego oraz wskazanie dalszego zapotrzebowania w tym zakresie”.
 • od 05.07.2021 – redaktor naukowy i recenzent naukowy Naukowego Wydawnictwa IVG, wydawcy Czasopisma Ekonomia i Zarządzanie, ISSN: 2084-963X. Siedziba wydawcy: ul. Andrzeja Małkowskiego 30/1 w Szczecinie. Siedziba zarządu: Scientific Publishing House IVG LTD zarejestrowane w Kemp House 152-160, City Road, Londyn, Wielka Brytania. 
 • od 25.02.2019 – członek rady naukowej czasopisma Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, ISSN: 2409-1375. Nazwa i siedziba wydawcy: Western Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine; Public organization „Lviv Analitical Houze”, Politechnika Lwowska, ul. Uniwersytecka 1, 79000 Lwów, Ukraina.
 • od 14.03.2018 – udział w międzynarodowej sieci badawczej utworzonej przez pracowników z Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, ze Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie oraz z Instytutu Prawa i Psychologii Wydziału Psychologii Teoretycznej i Praktycznej Politechniki Lwowskiej.
 • 17.10.2016 – 23.10.2016 – staż naukowy na University of Economics in Bratislava – Faculty of Business Economics with seat in Košice, Department of Management, Department of Commercial Business, Department of Corporate Financial Management.
 • 08.04.2013 – 06.07.2013 – udział w szkoleniu w ramach projektu „Sniffer Dog – Animator Innowacji” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Celem kursu było zdobycie wiedzy z zakresu kompetencji menadżerskich, technik i metod zarządzania projektami innowacyjno-badawczymi, pozyskiwania środków finansowych na innowacje, współpracy przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym oraz ochrony praw autorskich.
 • 02.07.2013 – 06.07.2013 – udział w seminariach zagranicznych w Czarnogórze pt. „Participatory workshops – networking, matchmaking sessions, funding schemesfor R&D, clusters, business & science partnerships, opportunities for national and international cooperation; Presentation of the university, national and international projects, opportunities for cooperation - Mediterrean University in Podgorica, Privredna Komora Crne Gore, University of Montenegro”, w ramach projektu „Sniffer Dog – Animator Innowacji”, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.
 • 20.09.2009 – 27.09.2009 – staż naukowy w Katedrze Etyki na Wydziale Filozofii, Uniwersytetu Moskiewskiego im. M.W. Łomonosowa w Moskwie w zakresie specjalności: etyka PR; etyka biznesu, poczucie moralności i sygnały podprogowe w podejmowaniu moralnych decyzji w niestandardowych sytuacjach moralnego wyboru.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 • udział w ponad 30. konferencjach dydaktycznych.
 • prowadzone wykłady: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie strategiczne, podstawy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna, zarządzanie zespołem, kierowanie zespołami ludzkimi, procesy decyzyjne, procesy i gry decyzyjne, decyzje menedżerskie, procesy informacyjno-decyzyjne w zarządzaniu, seminarium dyplomowe.
 • od 01.03.2009 – promotor kilkudziesięciu prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich, na studiach I i II stopnia, na kierunkach: zarządzanie i logistyka,
 • 01.04.2021 – 30.09.2021 – członek Rady Naukowej w projekcie „MASTERS – Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs”. Erasmus+ Programme, no. 2019-1-RO01-KA202-063055. The head in Poland of Erasmus+ Programme: Centre for Education and Entrepreneurship Support.
 • 01.12.2020 – 30.11.2022 – Konsultant Naukowy w projekcie „Environmental change in European start-uppers thinking and acting – the solution for common sustainable development”. Erasmus+ Programme, no. 2020-1-PL01-KA202- 082205. The head in Poland of Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Project: Danmar Computers LLC.
 • 01.09.2018 – 31.08.2021 – członek Narodowego Komitetu Ekspertów w projekcie „FEMENIN – Financial and Economic literacy of Migrant women for ENtrepreneurship Inclusion”. Erasmus+ Programme, no. 2018-1-UK01-KA204-048234. The head in Poland of Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Project: Danmar Computers LLC.
 • 07.07.2017 – 21.07.2017 – ekspert w międzynarodowym projekcie EntrInno – Erasmus+ Online Game for Entrepreneurship and Innovation, no. 2015-1-CY01-KA204-011868, projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Okres realizacji projektu: 01.09.2015 – 01.09.2017,
 • 01.01.2017 – 05.07.2018 – ekspert w międzynarodowym projekcie „No Cyberbullying at the School!”, no. 2016-1-TR01-KA201-034233,
 • 17.10.2016 – udział i wystąpienie podczas 3. International Erasmus+ Day in Ekonomická univerzita v Bratislave,
 • 01.10.2017 – 08.05.2018 – ekspert w międzynarodowym projekcie „Crafts 3.0: Supporting the transition of handicraft teachers and trainers to the Digital Age”, no. 2017-1-ES01-KA202-038435.
 • 08-11.02.2016 – udział w kursie (30 godz.): Wykorzystywanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej, zrealizowanym przez Centrum e-Learning Politechniki Rzeszowskiej,
 • 07-14.04.2014 – udział w ERASMUS PROGRAM Academic Year 2013-2014 International Week - Economics and Business TS - Erasmus Teaching Mobility w Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. Prowadzenie wykładów nt. Managers’ decisiveness – strategic decision making under uncertainty.
 • publikacje dydaktyczne:
 1. Jankowska-Mihułowicz M., Environmental choice, [in:] Innovations in circular economy – environmental labels and declarations, B. Ziółkowski, B. Agarski and J. Šebo (Eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, pp. 80-89.
 2. Jankowska-Mihułowicz M., Procesy decyzyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 1-54.
 3. Jankowska-Mihułowicz M., Zarządzanie strategiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 1-59.
 • publikacje ze Studentami:
 1. Jankowska-Mihułowicz M., Lecnar P., Wyznaczniki podejmowania etycznych decyzji menedżerskich w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 227-244, 2016.
 2. Jankowska-Mihułowicz M., Trębacz T., Etyczne decyzje menedżerskie – wartość praktykowana czy deklarowana?, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 245-261, 2016.
 3. Jankowska-Mihułowicz M., Polaszczyk J., Etyka zarządzania na przykładzie przedsiębiorstw wielokulturowych w Rejkiawiku, [w:] Etyka w organizacji. Zarządzanie, kultura, polityka, pod red. nauk. Ł. Burkiewicza i J. Kucharskiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 323-348, 2016.
 4. Ziaja W., Prochaska R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Analiza otoczenia konkurencyjnego sektora hotelarskiego na ternie miasta Rzeszowa, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 65-80.
 5. Mróz D., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Rola informacji w procesie tworzenia klastra i zarządzania nim na przykładzie stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 51-63.
 6. Leśniak R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Zabytki archeologiczne szansą dla biznesu turystycznego, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 37-49.
 7. Leśniak R., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Luka rynkowa – szansa dla przedsiębiorstwa czy martwa teoria?, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 23-36.
 8. Bród-Sikora E., Jankowska-Mihułowicz M. (opiekun naukowy), Sytuacyjne uwarunkowania podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, „Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2009/2010”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, s. 7-21.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

 • 2020-2024 – członek Wydziałowej Komisji  ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.
 • 2009-2016 – pełnomocnik Dziekana WZ ds. publikacji.
 • 2008-2010 – koordynator ds. kart sylabusów i przedmiotów w Katedrze Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności.
 • 2009 – wydziałowy koordynator ds. sylabusów i kart przedmiotów.
 • 2000-2003, 2005-2006, 2008-2009 – członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Zarządzania i Marketingu.
 • od 2001 – współpraca z Biblioteką Główną Politechniki Rzeszowskiej – opracowywanie zamówień na książki i prenumeratę czasopism.
 • 2000-2002 – opiekun studentów odbywających praktyki.
 • 2008-2011 – członek komitetów organizacyjnych Rzeszowskich Festiwali Nauki Techniki i Sztuki, Rzeszów, I - 24-25 IV 2008 r., II - 21-22 IV 2009 r., III - 10-11 V 2010 r., IV - 26-27 V 2011 r.
 • 2021 – członek komitetów naukowego i organizacyjnego Scientific Conference: Circular Economy and environmental labelling. CEEL 2021, 29th January 2021. Novi Sad, Serbia.
 • 2020 – członek komitetu naukowego, przewodnicząca zespołu programowego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego i sekretarz Wirtualnej Konferencji Naukowej: Etykietowanie Środowiskowe w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. ECOLABELLING 2020, Rzeszów, 30 listopada 2020 r.
 • 2017 – udział w komitecie organizacyjnym debaty i konferencji międzynarodowej w ramach projektu: „Współpraca międzysektorowa na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w oparciu o modele współpracy i narzędzia z Wielkiej Brytanii" (POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15), Rzeszów, 25-26 września 2017 r.
 • 2016 – członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowej "inno:future". Przedsiębiorczość, Zarządzanie i Ekoinnowacyjność, Rzeszów, 15-16 września 2016 r.
 • 2010 – członek komitetu organizacyjnego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Wyżne, 9-10 września 2010 r.
 • 2008 – członek komitetu organizacyjnego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Krasiczyn, 15-17 września 2008 r.
 • 2006 – członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, Zakopane, 7-9 września 2006 r.
 • 2004 – członek komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Przedsiębiorczość i innowacyjność MSP. Wyzwania współczesności, Zakopane, 16-18 września 2004 r.
 • 1999 – członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, Rzeszów, 14-15 października 1999 r.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 01.12.2022 – nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej za autorstwo publikacji: "Corruption in Polish Organizations".
 • 13.04.2021 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.
 • 30.11.2017 – nagroda zespołowa (II stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych i prace badawczo-rozwojowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw.
 • 15.12.2016 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za pełnienie funkcji Pełnomocnika Dziekana Wydziału Zarządzania ds. publikacji,
 • 16.12.2010 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania.
 • 17.12.2009 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za cykl publikacji naukowych dotyczących uwarunkowań podejmowania strategicznych decyzji menedżerskich.
 • 17.12.2009 – nagroda zespołowa (I stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za organizację I Rzeszowskiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.
 • 18.12.2008 – nagroda indywidualna (III stopnia) Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.
 • 12.06.2014 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność oraz zaangażowanie w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału w roku akademickim 2013/2014.
 • 13.06.2012 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność w roku akademickim 2011/2012 w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału.
 • 09.06.2011 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za aktywność w roku akademickim 2010/2011 w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału.
 • 24.06.2009 – wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania i Marketingu za prace organizacyjne na rzecz Wydziału w roku akademickim 2008/2009.
 • 28.11.2008 – wyróżnienie za poster nt. Zastosowanie współczynnika intelektualnej wartości dodanej w ocenie efektywności spółek różnych sektorów na XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka, Kraków, 27-28 listopada 2008 r.

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję